Witamy na stronie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Celem Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest:

 

 • Wspieranie grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i innych.
 • Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych 
  i innych.
 • Zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychicznym lub fizycznym.
 • Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych dla osób chorych lub niepełnosprawnych.
 • Zwiększenie dostępności do edukacji, w tym przedszkolnej i szkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • Tworzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) zajmujących się ustawą o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  z orzeczeniem o znacznym  i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego 
  i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Aktywną integracją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.
 • Tworzenie Ośrodków Wczesnej Interwencji (OWI).
 • Tworzenie Domów Pomocy Społecznej (DPS) świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 
  i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności .
 • Zakładanie i tworzenie niepublicznych  placówek edukacyjnych oświaty takich jak szkoły i gimnazja.
 • Zakładanie i tworzenie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego takich jak przedszkola 
  i przedszkola integracyjne.
 • Tworzenie infrastruktury edukacyjnej kładąc nacisk na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej.
 • Tworzenie optymalnych warunków działalności i rozwoju nowo powstałych firm współpracujących 
  z Fundacją.
 • Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym finansowanych z Funduszów Europejskich.
 • Współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i wspólnotami zajmującymi się podobną problematyką społeczną.
 • Docieranie do istniejących pozytywnych zasobów tkwiących w społeczeństwie i rozwijanie ich.
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową poprzez udział w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach.
 • Dofinansowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji przez członków Fundacji i pracowników biura Fundacji.
 • Realizację zadań publicznych i innych wynikających z celów statutowych.


 

W swojej działalności Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego::

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji

Podstawową metodą działania  fundacji jest realizowanie własnych projektów jak i projektów partnerskich zmierzających do poprawy sytuacji osób z tzw. grup defaworyzowanych. W tym celu fundacja prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, zajmuje się tworzeniem infrastruktury edukacyjnej, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje i inne…

 


Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z darowizn i dotacji, subwencji osób prawnych, dochodów majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów działalności gospodarczej.


O swoich działaniach, realizowanych projektach a także o możliwości ubiegania się o dotacje, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje na stronie internetowej. Tam też dostępne będą  roczne sprawozdania zawierające opis wszystkich przyznanych dotacji i zrealizowanych projektów i przedsięwzięć.


Copyright © PFRR